Todoriću su jabuke poput djevojaka, hranu za krave sam bi kušao, a bika bi ljubio među rogove

„Fi­lo­zo­fi­ja je, da­kle, svu­gdje je­dna­ka. Ši­re­nje, šire­nje i šire­nje. Ni iz he­li­ko­pte­ra ni­smo mo­gli vi­dje­ti oda­kle To­do­ri­ću to­li­ko sna­ge za in­ve­sti­ci­je. Tko ga pra­ti? Ka­ko to da su mu ban­ke spre­mne da­va­ti to­li­ke kre­di­te? Pla­ća li re­do­vi­to do­ba­vlja­če i ko­o­pe­ran­te? Ono što smo, me­đu­tim, uspje­li za­pa­zi­ti ­jest da je to fa­na­ti­čan po­du­ze­tnik, da ne do­la­zi sa­mo pre­gle­da­ti iz­vješća o po­slo­va­nju i po­smje­nji­va­ti upra­ve, da bi naj­ra­di­je ­znao ime sva­kog ­svog ra­dni­ka, ali to više ne mo­že jer ih ima 34.000 u ­svim dr­ža­va­ma u ko­ji­ma po­slu­je“, vizionarski je pisao te 2008. godine novinar Nino Đula u reportaži u tjedniku Globus koju možete pročitati ovdje

todoricu-su-jabuke-poput-djevojaka-hranu-za-krave-sam-bi-kusao-bika-bi-ljubio-medu-rogove-5303-6460.jpg

„Todorić poznaje i zadnju stopu Baranje. Kako i ne bi, kad su mrlje koje na karti Baranje označuju njegova imanja velika otprilike kao Kopački rit, koji zauzima trećinu površine te regije. Dakle, druga trećina je Todorićeva, ostalo su one male njive koje ga nerviraju. Domoći će se i njih, sva je prilika“, pisao je 2008. Nino Đula u Globusu
„Todorić poznaje i zadnju stopu Baranje. Kako i ne bi, kad su mrlje koje na karti Baranje označuju njegova imanja velika otprilike kao Kopački rit, koji zauzima trećinu površine te regije. Dakle, druga trećina je Todorićeva, ostalo su one male njive koje ga nerviraju. Domoći će se i njih, sva je prilika“, pisao je 2008. Nino Đula u Globusu
Foto: 
Goran Borković